SCI.e-Learning

You are not logged in. (Login)

Skip Main MenuSkip LoginSkip Latest News

Latest News

 • 6 Mar, 17:20
  อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
  ยินยันผู้เรียนเข้าระบบ 1 มี.ค. 56 ถึง ปัจจุบัน more...
 • 26 Feb, 10:16
  อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
  ติดต่อผู้ดูแล/ผู้ผลิตสื่อ/การใช้งาน/แจ้งปัญหา more...
 • 25 Feb, 15:40
  อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle more...
Skip PBRU. Link

PBRU. Link

bn_pbru.png
bn_mis.gif
bn_grad.png
bn_acad.png
bn_gold.png
bn_oem.png
bn_ct.png
bn_edu.png
bn_agr.png
bn_scaat.png
bn_it.png
bn_hs.png
bn_mit.png
bn_sci.png
โครงการจัดทำเนื้อหาระบบ E-learning

Skip Tags

Course categories


ข่าวและประกาศ

Picture of อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
ยินยันผู้เรียนเข้าระบบ 1 มี.ค. 56 ถึง ปัจจุบัน
 
ยืนยัน วิโรจน์ สามสี, วิโรจน์ สามสี, สัณหภาส ทองคำ, หงษ์หยก หอมโชติ, หงษ์หยก หอมโชติ  17.30  6-3-2013
Picture of อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
ติดต่อผู้ดูแล/ผู้ผลิตสื่อ/การใช้งาน/แจ้งปัญหา
 

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เยี่ยมชมทุกท่านครับ

ผู้ดูแลเว็บไซต์ LMS.PBRU. ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์นี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเสริมกระบวนการเรียนการสอนของ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจใฝ่หาความรู้ ทุกท่าน

สำหรับคณาจารย์ก็หวังให้เป็นอีกทางเลือกในการนำเสนอสื่อการสอน แนวการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดการสอบออนไลน์ เพื่อส่งสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ท่านใดต้องการเปิดรายวิชาบนระบบ กรุณาส่งเมล์แจ้ง kayapon_1@hotmail.com ดังนี้ ครับ

ชื่อ-นาสกุลไทย.........?,  ชื่อ-นาสกุลอังกฤษ.........?, สาชาวิชา.....อะไร?

รหัสวิชา.....อะไร?, ชื่อวิชา......อะไร?

ติดต่อที่ผู้ผลิตสื่อ/การใช้งาน : คุณอาพร สุรทรวัฒน์ kayapon_1@hotmail.com / อ.อัตภาพ มณีเติม attapap@pbru.ac.th

ติดต่อผู้ดูแล/แจ้งปัญหา : คุณวัณพงค์ วงค์พานิช (hosting support) wanapong@pbru.ac.th(Edited by Admin User - original submission Friday, 24 February 2012, 11:09 AM)

Picture of อาจารย์อัตภาพ มณีเติม
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle
by อาจารย์อัตภาพ มณีเติม - Saturday, 25 February 2012, 03:40 PM
 

เรียน คณาจารย์มหาวิทยาลัยฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดทำ e-learning by Moodle) http://sci.pbru.ac.th/moodle” คณาจารย์ท่านใดสนใจสามารถเข้าอบรมได้ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกำหนดการด้านล่าง

ตารางการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เรื่อง “การจัดทำ e-learning by Moodle http://sci.pbru.ac.th/moodle

วันที่

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

วันเสาร์ 4 ก.พ. 55

9.00-10.30

- เปิดการอบรม
- หลักการเบื้องตันเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบ e-Learning
- แนะนำ Learning Management System : Moodle และ การประยุกต์ใช้Moodle ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในไทย
- การปรับแต่งค่าในระบบ Moodle ในส่วนของ Course creator / Admin
- การปรับแต่งค่าต่าง ๆ ก่อนการใช้งาน
- จัดการบัญชีผู้ใช้งาน , ปรับแต่งหน้าเว็บเพจ
- แนะนำสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดการระบบ

- คณบดีคณะฯ
- ผอ./รอง ผอ. สำนักวิทยฯ
- อ.สุกัญชิลิกา บุญมาธรรม และอ.อัตภาพ มณีเติม

10.30-10.15

พัก - รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.15

- การสร้างและการจัดการรายวิชา ( อาจารย์ผู้สอน/Teacher)
- การเพิ่มประเภทรายวิชา
- การเพิ่มรายวิชาและการกำหนดรายละเอียดของรายวิชาที่เพิ่มใหม่
- การกำหนดผู้ดูแลรายวิชา ( อาจารย์ผู้สอน/Teacher)

12.15-13.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.15-14.45

- การเพิ่มแหล่งข้อมูล เพิ่มหน้าเว็บเพจ การสร้างลิงค์ไปหาไฟล์หรือเว็บไซต์ ไดเร็กทอรี และ Label

14.45-15.00

พัก - รับประทานอาหารว่าง

15.00-16.30

- โมดูลการใช้ระบบช่องทางการสื่อสารในบทเรียน ได้แก่
กระดานเสวนา (Web board), ห้องสนทนา (Chat)

วันเสาร์ 11 ก.พ. 55

9.00-10.30

- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดเลือกตอบ Multiple Choice
- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดถูก/ผิด True/False
- การรายงานผลการสอบ

- อ.อัตภาพ มณีเติม

10.30-10.15

พัก - รับประทานอาหารว่าง

13.15-14.45

- การใช้ BLOCK HTML
- การใช้ BLOCK Flash
- การใช้ BLOCK Embed จากสื่อออนไลน์ภายนอก เช่น  Youtube
- การสร้างอภิธานศัพท์ (Glossary Module)

14.45-15.00

พัก รับประทานอาหารว่าง

16.15-16.30

- การสร้างแบบทดสอบ แบบชนิดเลือกตอบด้วยโปรแกรม Hot Potatoes (มีเวลาพอ)

วันเสาร์ 18 ก.พ. 55

9.00-10.30

นำเสนอผลงาน และประเมินผลโครงการ

- อ.สุกัญชิลิกา บุญมาธรรม และผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ

 


ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 Today Wednesday, 24 April 24 25 26 27
28 29 30     
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip Recent Activity

Recent Activity

Activity since Monday, 22 April 2019, 03:43 AM

Nothing new since your last login