• หลักการและการประยุกต์การวิเคราะห์เคมีเชิงไฟฟ้า การแยก การสกัด หลักการและการประยุกต์ทางโครมาโทกราฟี

  • ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนในด้านโครงสร้างการเรียกชื่อไอโซเมอร์การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนพันธะในสารเชิงซ้อนทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์สมบัติทางกายภาพของสารประกอบเชิงซ้อนและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบเชิงซ้อนสมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม (point group)

  •             หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ  ความเข้มข้นของสารละลาย  สมดุลเคมี  การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก  การวิเคราะห์โดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด เบส    ปฏิกิริยารีดอกซ์   ปฏิกิริยาการตกตะกอน  และปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน