• คำอธิบายรายวิชา :  
       เรียนรู้ความสำคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคลและทักษะชีวิต เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดำรงในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
  • คำอธิบายรายวิชา : ลักษณะและความหมายของเพศ ความรู้เรื่องเพศ การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ความเชื่อและความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ ความผิดปกติทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การวางแผนชีวิต การสอนเพศศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  • คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ความรู้เบื้องต้นและคำศัพท์ทางกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา โครงสร้างร่างกายมนุษย์ เซลล์และเนื้อเยื่อ รูปร่าง ลักษณะ  ตำแหน่ง โครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่างๆของร่างกาย
  •           ความรู้ทางสังคมวิทยาการสาธารณสุข  โครงสร้างประชากร  สถาบันทางสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  ปัจจัยและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ  ปัญหาสังคมและแนวทางการแก้ไขการให้บริการสาธารณสุข  ปัญหาการรับบริการของประชากร