• เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความหมายและบทบาทหน้าที่ของผดุงครรภ์แผนไทย กายวิภาค สรีรวิทยาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกก่อนคลอด วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการเกิด การอยู่ไฟ และการปฏิบัติตนของหญิงมีครรภ์ วิธีการดูแลมารดาและทารกระหว่างตั้งครรภ์ระยะก่อนและหลังคลอด การทำคลอดตามหลักการแพทย์แผนไทยการวิเคราะห์หาความผิดปกติของมารดาและทารก รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหา การส่งต่อผู้ป่วย