• โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์  เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ  พันธุศาสตร์ กระบวนการทำงานในสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม

  • เนื้อหาเกี่ยวกับพืช สัตว์ และ จุลินทรีย์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิต