Sub-categories
ผลงานนักศึกษาวิชาหลักการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
ผลงานนักศึกษาในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อประสมเบื้องต้น

 • ศึกษาให้เข้าใจถึงลักษณะสำคัญของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทางอินเตอร์เน็ต ตัวแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-shops, E-procurement, E-mail, E-auction ฯลฯ การตลาดและการแข่งขัน กลยุทธการตลาด เส้นทางธุรกิจในการเข้าไปสู่การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอนาคตของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ในภาคปฏิบัติให้มีการนำกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นจริง เช่น Amazon.com, Industry.Net, TradeZone เป็นต้น มาศึกษาตัวแบบธุรกิจเชิงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และทดลองใช้ตัวแบบนั้น หรือเสนอและทดลองให้ตัวแบบใหม่ ๆ

 • การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


 • การออกแบบสื่อการเรียนมัลติมิเดีย

 • คำอธิบายรายวิชา: ศึกษาระบบการสื่อสารไร้สาย ทั้งระบบโทรศัพท์เซลลูลาร์ ระบบสื่อสารส่วนบุคคล และระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย เนื้อหาประกอบด้วยการศึกษาคุณลักษณะของช่องสัญญาณคลื่นวิทยุ เทคนิคการเข้าถึงช่องสัญญาณในระบบไร้สาย และการเขียนโปรแกรมควบคุมข้อผิดพลาด นักศึกษาจะได้เรียนรู้ในหัวข้อวิเคราะห์ปรากฏการณ์การส่งสัญญาณของคลื่นวิทยุ การส่งผ่านค่าพารามิเตอร์และหลักการดำเนินงานทั้งของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์ เลือกและหาเทคนิควิธีการเข้าถึงที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ใช้งานระบบการสื่อสารไร้สาย การออกแบบขั้นตอนวิธีในการควบคุมข้อผิดพลาดของการใช้งานระบบสื่อสารไร้สาย ฝึกฝนทักษะการปฏิบัติจริง และทักษะการแก้ไขปัญหา โดยการสอนมีตัวอย่างของระบบการสื่อสารไร้สายที่ใช้งานอยู่จริงในปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาระบบต่อไป
 • ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
  คำอธิบายรายวิชา

  หลักการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ องค์ประกอบในการทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช่น หน่วยความจำ หน้าที่วงจรลอจิคและตรรกะ ระบบบัส สัญญาณสังการ วงจรควบคุม หลักการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์เบื้องต้น ระบบออนไลน์อิเตอร์แอกทีฟ และแบทซ์ การซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

 • ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลสำนักงานอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

 • คำอธิบายรายวิชา : ความหมายขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ   การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ตำแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง )ความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบทวินาม  แบบปัวส์ซอง และแบบปกติ  ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่าและ การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม
 • 4041501
  หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
   (
  Principles of Computer Programming)

  คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรซีเยอร์ โปรแกรมโครงสร้าง  การทดสอบ และการแก้ไขโปรแกรม รูปแบบไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ คำสั่งในการเขียนโปรแกรม ชนิดข้อมูลแบบต่าง ๆ คำสั่งและการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตัวแปร การอ่าน และการแสดงผลข้อมูลการกำหนดเงื่อนไข การทำงานเป็นวงรอบ โปรแกรมย่อย ฟังก์ชันอาร์เรย์แบบมิติเดียวและสองมิติ ศึกษาการเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง
 • ศึกษาหลักการทำงานและการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างเว็บไซต์เช่นHTML,
  PHP, JSP, ASP.NET
  การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลการเชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆเช่นFlash,
  XML
  การเพิ่มความสามารถของเว็บการปรับแต่งเว็บไซต์ลักษณะของเว็บเพจที่ดีการเขียนเอกสารลงบนเว็บและการประเมินผลเว็บไซต์  
 • คำอธิบายรายวิชา
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล ความหมายและลักษณะของข้อมูลที่จะนำไปประมวลผล การประมวลผลข้อมูลสตริงก์ (String Processing) อะเรย์เรคคอร์ดและพอยเตอร์ (Arrays, Records and Pointers) ลิงค์ลิสก์ (Linked Lists) สแตก (Stack) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursive) ต้นไม้ (Tree) กราฟ (Graph) และการประยุกต์ใช้ (Graphs and Tree Applications) การเรียงและการค้นหาข้อมูล (Sorting and Searching) การสร้างลำดับขั้นตอนและการจัดการโครงสร้างข้อมูลกรณีศึกษา