กิจกรรมการสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) และด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 06:58 น.

อาจารย์วรรณา วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายนพดล เมืองนก นักวิชาการศึกษา และนายทศพร ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาขาวิชา

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และกิจกรรมการสร้างความพร้อมด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 110 คน และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3–5 และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่  1–3 จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทักษะทางวิชาชีพ การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา และพร้อมสู่การทำงานในสายวิชาชีพของตนเองต่อไป โดยมีสาขาวิชาร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้  ด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) มีนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเป็นฐานให้ความรู้ของแต่ละสาขาวิชา เช่น การคิดเลขเร็วของสาขาคณิตศาสตร์  การตอบคำถามระบบสุริยะจักรวาล ของสาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การทดลองทางเคมี ของสาขาเคมี  การตอบคำถามสัตว์ชนิดต่างๆ ของสาขาชีววิทยา เป็นต้น ด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มีนักศึกษาได้ลงมือสอนการทำ แซนวิช 2 ไส้ คือ ใส้ปูอัดไข่กุ้ง และ ไส้แฮมชีส ให้นักเรียนได้ลงมือทำและได้รับประทาน พร้อมกับจัดกิจกรรมเป็นฐานความรู้การตอบปัญหาด้านอาหาร โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ ให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติทำอาหารจริง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2019 เวลา 07:39 น.