คณะวิทยาศาสตร์ฯ เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบางจานวิทยา จ.เพชรบุรี พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 03:55 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ โรงเรียนบางจานวิทยา ต.บางจาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพนธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยมีสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ว.ทบ.)  เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหาร โดยให้นักเรียน คุณครู และผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม ในการประกอบอาหารทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน ครั้งนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ร่วมประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษาในการสมัครเรียนต่อ ในสาขาต่างๆ ของคณะ ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษาต่อไป