คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการผลิตน้ำซอสปรุงรสอาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 06:30 น.

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย อาจารย์วรรณา  วัฒนา  ผู้ช่วยคณบดี และนายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมการผลิตน้ำซอสปรุงรสอาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 50 คน

 

วันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ สวนตาลลุงถนอม อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี โดยกิจกรรมครั้งนี้ท่านวิทยากรคุณประเทือง  ศรีประเสริฐ และ คุณอำนาจ  ภู่เงิน ได้พูดถึงประวัติความเป็นมาและประโยชน์ของตาลโตนดเพชรบุรี หลังจากนั้นได้แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด 4 ฐาน ได้แก่ 1 ฐานต้นกล้าตาล 2 ฐานการเก็บน้ำตาลโตนด 3 ฐานการต้มและทำน้ำตาลโตนด 4 ฐานการทำขนมตาล ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิตกว่าจะเป็นน้ำตาลโตนดและทำให้นักศึกษามีความสำนึกในการเห็นคุณค่า และช่วยอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมน้ำตาลโตนดเมืองเพชรสู่รุ่นลูกหลานต่อไป จากกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้นำความรู้มาใช้ในการผลิตน้ำซอสปรุงรสอาหารจากน้ำตาลโตนดเพชรบุรี อีกด้วย

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 06:23 น.