คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 07:00 น.

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมสิทธิและหน้าที่ของตนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ อาจารย์สุธิดา  ทองคำ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ต่อจากนั้นได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญโดยคณาจารย์และบุคลากรของคณะให้แก่นักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษา หลังจากเสร็จพิธีได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมและสิทธิหน้าที่ของนักศึกษา และช่องทางในการให้บริการด้านวิชาการและชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดยอาจารย์วรรณา  วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการตลาด และนายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ควรยึดถือปฏิบัติ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ แนะนำตัวกับรุ่นน้อง

ส่วนในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  กิจกรรมน้องใหม่วิทยาศาสตร์ขึ้นเขาวัง ได้ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำพิธีถวายตัวเป็น ศิษยานุศิษย์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ที่ประดิษฐานอยู่ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.เมือง จ.เพชรบุรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงตนเป็นศิษยานุศิษย์ของพระองค์ท่าน และพานักศึกษาเดินขึ้นอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญและความเป็นมาของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีที่อยู่คู่กับจังหวัดเพชรบุรีมายาวนานอีกด้วย

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 08:09 น.