กิจการนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเกลือเพชรบุรี พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 03:19 น.

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอาจารย์วรรณา  วัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการตลาด และนายนพดล  เมืองนก นักวิชาการศึกษา ได้จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมเกลือเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้จากการลงพื้นที่ มาต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์จากเกลือหรือการทำอาหารโดยมีเกลือเป็นส่วนผสม มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ สปาเกลือ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยได้แบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็นทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่

 

1. ความเป็นมาและการผลิตเกลือเพชรบุรี

2. ผลิตภัณฑ์จากเกลือเพชรบุรี

3. สปาเกลือเพื่อใช้บำรุงผิวพรรณ

ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการผลิตเกลือ และช่วยอนุรักษ์สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเกลือเมืองเพชรสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 03:34 น.