จัดประชุมทบทวนแผนพัฒนาคณะวิทย์ฯ ประจำปี 2558 -2562 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2016 เวลา 04:27 น.

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรทั้งคณะ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะและถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะสู่หลักสูตร

เพื่อนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 คน ในระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2559 ณ บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคณะ ประจำปี 2558 -2562 (ฉบับทบทวน) โดยเริ่มจากวางแผนร่วมกันประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งร่วมกันปรับปรุงระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2557

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:56 น.