อบรม STEM Education ในมหาวิทยาลัย พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2016 เวลา 04:41 น.

ศูนย์สะเต็มศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education ในมหาวิทยาลัย”

 

ให้กับคณาจารย์คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวนทั้งสิ้น 90 คน วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์  พิมพ์ทอง    และอาจารย์ศิริพรรณ  ศรัทธาผล เป็นวิทยากรให้ความรู้ การอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)   และสามารถนำไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนได้  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  กลิ่นงาม  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มกราคม 2016 เวลา 08:31 น.