อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ 12 ท่าน รับรางวัลนักวิจัย ประจำปี 2560 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 05:32 น.

 

ด้วยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 7 “สหวิทยาการ สู่ไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ ได้จัดให้มีการมอบรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มวิทยาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ 12 ท่าน ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 ดังนี้

 

รางวัลนักวิจัยระดับดีเยี่ยม

 1. อาจารย์ ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว
 2. อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี

รางวัลนักวิจัยระดับดีเด่น

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนันทศักดิ์  ระวังวงศ์
 2. อาจารย์ ดร.สุคนธา  สุคนธ์ธารา
 3. อาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ

รางวัลนักวิจับระดับดี

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา
 2. อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ
 3. อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์
 4. อาจารย์ ดร.บุษราคัม  สิงห์ชัย
 5. อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา
 6. อาจารย์ ดร.เวธกา  เช้าเจริญ
 7. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 07 สิงหาคม 2017 เวลา 06:36 น.