สาขาวิทย์-เทคโน ปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม นศ.ใหม่ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 06:46 น.

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ (ชั้นปีที่ 1)ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษา

โดยมี อาจารย์ ดร.สรวิศิษฎ์  รักพานิชย์  อาจารย์วราภรณ์  นิสสภา และนายสืบศักดิ์  ลีลาอัมพรสิน  เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำเครื่องมือให้กับนักศึกษา  เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  กิจกรรมครั้งนี้สามารถช่วยให้นักศึกษาใหม่มีความตื่นตัวและได้ทบทวนความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  และยังช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการปรับตัวในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 06:54 น.