อบรมเชิงปฏบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 6 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 03:30 น.

 

สาขาวิชาชีววิทยาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ในวันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรม  ซึ่งมี อาจารย์ ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา และอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  โรงเรียนอรุณประดิษฐ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนราษฎร์วิทยา จ.เพชรบุรี  และโรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมคณะคุณครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา จำนวนประมาณ 50 คน ที่เข้ารับการอบรม  จากการอบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน และการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 07:14 น.