ชีววิทยา ดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 04:51 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา

เข้าศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครราชสีมา โดยเกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการสนองงานในพระราชดำริฯ รวมถึงเกิดความร่วมมือในการร่วมสนองงานเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมต่อไป

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 06:49 น.