KM การเขียนข้อกำหนดการขอเลื่อนตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของสายสนัยสนุน พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 07:00 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 คน  ในวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการเขียนในการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการและชำนาญงาน  และเพื่อส่งเสริมผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนระดับปฏิบัติการและปฏิบัติงาน ก้าวเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการและชำนาญงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ รองคณบดี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม  และนายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 07:11 น.