สาขาเคมี จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานกับนักศึกษา ค.บ. ชั้นปีที่1 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 07:38 น.

สาขาเคมี จัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน แก่นักศึกษาหลีกสูตร ค.บ. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 307 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ้พชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผศ. ศรินรัตน์ ฉัตรธีรนันท์ และ อ.ดร.เวธกา เช้าเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นให้นักศึกษาทุกคนได้ทดสอบวัดความรู้แล้ว  ยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู้ด้านเคมีแก่นักศึกษา เพื่อเตรียมตัวในการเรียนรายวิชาเคมีต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 03:03 น.