คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 03:27 น.

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 24 ก.ค.60 ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในด้านการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย

การทำกิจกรรมสิทธิและหน้าที่ของตนในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร  คณบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่  ตามด้วยการบรรยายกิจกรรมและสิทธิหน้าที่ของนักศึกษาและช่องทางในการให้บริการด้านวิชาการและชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ และจากนั้นได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อรับขวัญและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 เวลา 03:47 น.