สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 07:42 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคาร  4  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีพิธีเปิดในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหามาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น

 

อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และรางวัลวิทยาศาสตร์เยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ และมีพิธีถวายราชสดุดีองค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้ยังมีการประกวดแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย  การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการพูด  การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science  show) และการแข่งขันจรวดขวดน้ำแบบแม่นยำ ซึ่งมีโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ราชบุรี  นครปฐม สมุทรสงคราม และกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทั้งสิ้น 131  ทีมและมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมนิทรรศการ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ฯ เป็นจำนวนมาก

 

นอกจากกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ แล้ว  ยังมีการจัดนิทรรศการของสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ และได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    รวมถึงได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกในการจัดนิทรรศการ เช่น  สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี  โรงเรียนดอนยางวิทยา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายและความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มา ณ ที่นี้

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 เวลา 03:52 น.