KM โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ฯ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 03:45 น.

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ฝ่ายโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนมาตรฐาน ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จำนวน 27 คน ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีนายประชุม  พันออด และนายสืบศักดิ์  ลีลาอัมพรสิน เป็นวิทยากรให้ความรู้กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของวิทยากรให้กับผู้ใช้งาน ให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ตลอดจนได้มีการแนะนำเทคนิคการใช้งานโสตทัศนูกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในการติดตั้งและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง  ซึ่งสามารถนำไปใช้งานในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 เวลา 04:00 น.