คณะวิทย์ฯ ตอนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 05:57 น.

เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560  อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดี  และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้การต้อนรับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยการนำของนาย

พงศ์ศักดิ์  จิรชัยประวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.พิชัย  แหวนเพชร   ผศ.ศรชัย  เย็นเปรม  นายสะอาด  เข็มสีดา และนายธีรวัฒน์  เสนะโห  ครั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการแก้ไขด้านความเสี่ยง  ด้านความต้องการของนักศึกษา การเปิดปิดภาคการศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากรภายในคณะ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จเกือบทุกด้าน รวมถึงการรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อพัฒนาคณะให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 20 กันยายน 2017 เวลา 06:18 น.