ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า โครงการครูคืนถิ่น ปี2560 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 เวลา 03:51 น.

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่บรรจุรับข้าราชการครู ภายใต้โครงการครูคืนถิ่น ปี2560

 

นางสาวณัฏฐา เตียววนากูล(สาขาคณิตศาสตร์)

โรงเรียนวัดโพพระใน

จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวอรวรรณ ชั่งใจ(สาขาคณิตศาสตร์)

โรงเรียนบ้านดอนตะเคียน

จังหวัดชุมพร

นางสาวณัฐธิดา ชูสกล(สาขาคณิตศาสตร์)

โรงเรียนสวนศรีวิทยา

จังหวัดชุมพร

นางสาวปาวีณา ศรีวงศ์ษา(สาขาคณิตศาสตร์)

โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

จังหวัดสกลนคร

นางสาวดวงใจ ชูจิต(สาขาคณิตศาสตร์)

โรงเรียนประชารังสรรค์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวกัลยกร ลีลาศ (สาขาชีววิทยา)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

นางสาวจารุวรรณ  กุมารสินธ์  (สาขาชีววิทยา)

โรงเรียนประทิววิทยา จังหวัดชุมพร

นายเจษฎา แข็งฤทธิ์ (สาขาเคมี)

โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวชญานี  พวงทรัพท์  (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม จังหวัดชุมพร

นางสาวเสาวคนธ์ พูนพิพัฒน์ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

งเรียนบ้านคอกช้าง    จังหวัดประจวบคิรีขันธ์

นางสาวนุสรา อินอ่อน (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66  (บ้านนาเนียน) จังหวัดชุมพร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:09 น.