อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี สำหรับมหาวิทยาลัยลูกข่าย” พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 02:36 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “

แนวทางการยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี ” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านความปลอดภัย  โดยมีอาจารย์ ดร.พูนศิริ  ทิพย์เนตร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยมีผู้ให้ความสนใจทั้งอาจารย์ภายในคณะ และบุคลากรภายนอก เป็นจำนวนมาก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 เวลา 02:49 น.