กิจกรรมการสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์ จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 04:50 น.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญารักษ์ และนายนพดล  เมืองนก ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้

ในแต่ละสาขาวิชา  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการสร้างความพร้อมด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ และกิจกรรมการสร้างความพร้อมด้านครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จากการเรียนรู้และปฏิบัติงานจริงในโรงเรียน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 110 คน และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3–6 จำนวน 70 คน  ณ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและทักษะทางวิชาชีพ การมีจิตสาธารณะของนักศึกษา และพร้อมสู่การทำงานในสายวิชาชีพของตนเองต่อไป

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 05:03 น.