ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมอาชีพเสริม"บาติกสื่อรัก" พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 06:19 น.

ฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรม “บาติกสื่อรัก” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพเสริม

หรือใช้ในการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนของตนเองต่อไป โดยดำเนินการจัดกิจกรรม  2 วัน ดังนี้ วันที่ 4 เมษายน 2561  เป็นการจัดกิจกรรมบาติกสื่อรัก ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำผ้าบาติก จากสาขาการออกแบบ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย นางภัทรกร  เสียงสนั่น และนางสาววิลาวัณย์  ทองดี  เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการการทำผ้าบาติก โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาและอาจารย์รวมทั้งสิ้น 45 คน

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  สามารถสร้างชิ้นงานและนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 06:44 น.