วิชาการจัดกิจกรรมอาชีพเสริม "คุกกี้เสี่ยงทาย" พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 เวลา 06:57 น.

ฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรม “คุกกี้เสี่ยงทาย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพเสริมหรือใช้ในการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนของตนเองต่อไป โดยดำเนินการจัดกิจกรรม  2 วัน ดังนี้

ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นการจัดกิจกรรม”คุกกี้เสี่ยงทาย”  ซึ่งเป็นการสอนและปฏิบัติการทำคุกกี้เนย โดยอาจารย์ณปภา หอมหวล และอาจารย์โสมรัศมิ์ กล่ำกล่อมจิตร์ จากสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีนักศึกษาและอาจารย์สนใจร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 35 คนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  สามารถสร้างชิ้นงานและนำไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเมื่อออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี