วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019 เวลา 02:22 น.

เมื่อวันที่  14 มกราคม 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอาจารย์ณปภา  หอมหวน  ประธานสาขาวิชา  ได้ดำเนินการจัดการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)   ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์หลักสูตร  ดังนี้

  1. เชฟประชัน  วงศ์อุทัยพันธุ์  จากสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย  (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  2. เชฟบุณยืน  พูลลาภ      จากสมาคมเชฟชะอำ – หัวหิน (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
  3. อาจารย์ ดร.ไกรรัช  เทศมี   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
  4. อาจารย์ ดร. ธนวิทย์  ลายิ้ม  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ)
  5. เชฟกัญญารัตน์  ถนอมแสง   จากโรงแรมชีวาศรม (ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต)

นอกจากนี้ยังประกอบด้วยตัวแทนนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมให้ข้อเสนอแนะในการวิพากษ์ฯ ครั้งนี้ด้วย  ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป