คณะวิทยาศาสตร์ฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนอนุรักษ์น้ำในมหาวิทยาลัย” พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019 เวลา 07:04 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนอนุรักษ์น้ำในมหาวิทยาลัย” ภายใต้โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน

ซึ่งเป็นการจัดทำแผนการอนุรักษ์น้ำ การรณรงค์และส่งเสริมการใช้น้ำ รวมไปถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้ำภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำ การจัดทำแผนการอนุรักษ์และการใช้น้ำในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา  ขุนณรงค์  อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  ไชยเฉลิม  อาจารย์สุรีรัตน์  เทมวรรธน์ และนางสาวชนิดา  ศรีสาคร  ในวันที่ 26 – 27 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2019 เวลา 07:21 น.