คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2019 เวลา 06:48 น.

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ระยะที่ 1 “ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ” ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์มีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และเพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ชุนดี  เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมกับได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เป็นผู้ช่วยวิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระยะที่ 2 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562      ณ ฐณิชาฌ์ เฮลท์ตี้รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์ทำผลงานทางวิชาการจริงโดยใช้ระบบพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นคณาจารย์ภายในคณะที่มีประสบการณ์ในการทำเอกสารทางวิชาการ และประสบการณ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้ในประเด็นต่างๆ โดยการดำเนินงานของฝ่ายแผนงานยุทธศาสตร์และงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 02:24 น.