อบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษา และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 02 เมษายน 2019 เวลา 05:53 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาสำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 และบริเวณด้านข้างอาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี  การอบรมความรู้เพื่อให้ผู้ใช้อาคารสถานที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลอาคารสถานที่ มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การปฏิบัติตนขณะเกิดอัคคีภัย การแจ้งเหตุอัคคีภัย การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความสูญเสีย แก่ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม  นางพิทยาภรณ์ พิริยะสุขถาวร หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน และนายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  ผู้ประสานงานการอบรม

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2019 เวลา 06:26 น.