คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 06:54 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 4 ปี เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและพัฒนาครู  และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ในวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2562 ประกอบด้วยสาขาวิชาดังต่อไปนี้

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) ประกอบด้วย

1.

รองศาสตราจารย์สุเทพ  ลิ่มอรุณ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมวงษ์  แปลงประสพโชค

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นายกิตติศักดิ์  กระหลับนาค

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นางพรทิพย์  พ่วงทอง

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นางสาวขวัญเรือน  อินทจักร์

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาเคมี (4 ปี) ประกอบด้วย

1.

นายศักดา  จันทร์กลั่น

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถลกภักดี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นางสาวปวีณ์สดา  รามนัฏ

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นางสาวมัณฑนา  กันพร้อม

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นายศุภกิจ  เหลืองทอง

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาเคมี


หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 4 ปี ประกอบด้วย

1.

อาจารย์ ดร.พินิจ  ขำวงษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

อาจารย์ ดร.ศศิธร  โสภารัตน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภา

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นางสาวณราภรณ์  ชาตรี

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นางสาวชฎาพร  อดทน

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมการวิพากษ์ในครั้งนี้


และ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (4 ปี) ประกอบด้วย

1.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนศึก  โพธิศาสตร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3.

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย

ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

4.

นายคธาวุฒิ  สมทรง

ผู้แทนศิษย์เก่า

5.

นายพิภัช  สุขประเสริฐ

ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต

6.

นางสาววิจิตรา  เต็มหน

ผู้แทนผู้เรียน

พร้อมทั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 07:57 น.