คณะวิทย์ฯ ดำเนินการให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับแต่งตั้งเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 05:20 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ยื่นใบสมัครเพื่อเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ ต่อสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร

 

สาขาผู้ประกอบการ

-          อาชีพผู้ประกอบการอาหารไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3

สาขาการโรงแรม

-          อาชีพพ่อครัวขนมปังอบ  คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ,ชั้น 2 และชั้น 3

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 คณะผู้ตรวจประเมินสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) นำโดย

- นายกฤษฎา ผาทอง              นักวิชาการประเมินผล               หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน

- นางสาววราณิชา อนุสรณ์        นักพัฒนาระบบคุณภาพ             ผู้ตรวจประเมิน

- นายวรกัณฑ์ ทักขิญเสถียร       นักวิจัยละพัฒนา                    ผู้ตรวจประเมินฝึกหัด

- นายวัชรพงษ์ เมฆผึ้ง              ผู้จัดการฝ่ายครัว บ.การบินไทย จก.        ผู้เชี่ยวชาญ

- นายชวนันท์ อุรัสยะนันทน์     เจ้าของกิจการร้าน PIZZA ARTISANA     ผู้เชี่ยวชาญ

ได้มาตรวจประเมิน ด้านสถานที่ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนห้องบรรยาย ด้านองค์ความรู้ความของบุคลากร  ด้านคุณภาพ ด้านความเป็นมืออาชีพที่มีมาตรฐาน ให้สามารถที่จะดำเนินการทดสอบสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ.2561 ได้ ซึ่งมีอายุการรับรองตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นเวลา 4 ปี ตามหนังสือรับรองเลขที่ CN-0216A-6201/0001

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการทดสอบและรับรอง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  และจะเป็นต้นแบบขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพและชั้นที่ขอรับการรับรองต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 05:37 น.