สาขาวิชาชีววิทยา จัดกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเล พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 08:03 น.

อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ เจ้าหน้าที่สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดกิจกรรม " ค่ายปฏิบัติการเรียนรู้วิชาการชีววิทยาทางทะเลร่วมกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร " ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  จ.ชุมพร

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน  2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4  อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 35 คน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการนี้มีการศึกษาด้านชีววิทยาทางทะเล  ระบบนิเวศสัตว์น้ำในแนวปะการัง  และโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของ ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร  และศึกษาการดำรงชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านท้องถิ่น จากการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาและอาจารย์สามารถนความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสอน  ตลอดจนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 09:23 น.