คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:40 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ได้แก่ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา(ฝึกสอน)ในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

และ การปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 และ 2 (สังเกตการสอน) ในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 โดย อาจารย์สุธิดา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชา การปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครู บุคลิกภาพ ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระเบียบต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ ร่วมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมินที่ต้องส่งมอบแก่ครูพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสม

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 พฤษภาคม 2019 เวลา 06:57 น.