สาขาชีววิทยาจัดกิจกรรม อบรมเพราะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช รุ่นที่ 9 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2019 เวลา 04:30 น.

เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 สาขาวิชาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรม “อบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” รุ่นที่ 9  ภายใต้โครงการหลักอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หน่วยวิจัยชีววิทยาพืช ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน  นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคคลทั่วไป จำนวน 30 คน  มีท่านอาจารย์ วุฒิชัย ฤทธิ   อาจารย์ ดร.บุญสนอง  ช่วยแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ จากกิจกรรมบริการวิชาการนี้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และในชีวิตประจำวัน หรือสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด ใช้ประกอบอาชีพเสริมสร้างรายได้ อีกทางหนึ่งด้วย

.

.

.

.


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2019 เวลา 04:43 น.