คณะวิทยาศาสตร์ศึกษาดูงานด้านอาหารและวิทยาศาสตร์ พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 07:34 น.

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพนำโดยคณบดี และบุคลากรคณะวิทย์ฯ จำนวน 40 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน วิทยาลัยดุสิตธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์พงษ์ มั่นหลำ  หัวหน้าภาควิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ให้การต้อนรับ  นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ห้องบรรยาย  ห้องปฏิบัติการ  พร้อมทั้งตอบข้อสักถามในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ การบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ที่บรรลุผลด้วยดีมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

ส่วนวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะบุคลากรคณะวิทย์ ได้ศึกษาดูงานโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่สอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก  ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือ บริษัท ปตท. ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  โดยมีท่าน ดร.ธงชัย  ชิวปรีชา ผู้อำนวยการกิตติคุณ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ธชีพันธ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ คุณจิตติมา ณ นคร ผู้ช่วยผู้จัดการ ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ มี ห้องเรียน  ห้อปฏิบัติการ  ห้องสมุด  ห้องจัดนิทรรศการ

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนในทั้งสองสถาบันแล้ว บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการพันธกิจต่างๆ ภายในคณะของเรา และรวมถึงการจัดทำแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ฯ  เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย

 

.

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2019 เวลา 08:03 น.