อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา" พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2019 เวลา 07:54 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ภายใต้โครงการหลักศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดเพชรบุรี ในวันระหว่างที่ 29 –30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

พิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติเปิดพิธีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร์ ผู้อำนวยการฝึกอบรม และได้รับความอนุเคราะห์การจัดกิจกรรมจากอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ

โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 12 โรงเรียน จำนวน 30 คน และบคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 10 คน

วิทยากร ประกอบด้วย

  1. อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ไกรเนตร์
  3. อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า
  4. อาจารย์วริษา ปานเจริญ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ กับ STEM educations

ได้ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2019 เวลา 08:19 น.