สาขาชีววิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2019 เวลา 08:45 น.

สาขาวิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 8” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 30 คน ในวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  เพื่อสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และร่วมทำกิจกรรมทำโป่งเทียมและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  โดยมี อาจารย์ ดร. บุญสนอง ช่วยแก้ว  อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์  พรมประสิทธิ์ อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ทวีเชื้อ อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม ณ อยุธยา อาจารย์จันทนา  ก่อนเก่า และอาจารย์วุฒิชัย  ฤทธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 08 สิงหาคม 2019 เวลา 08:58 น.