งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562 พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 04 กันยายน 2019 เวลา 08:38 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปรำจำปี 2562 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุเมธตันติเวชกุล   ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

-          พิธีถวายราชสดุดีและวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

-          นิทรรศการรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10

-          พิธีเปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  2562 โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดี

-          พิธีมอบรางวัล “นักวิจัยดีเด่น”

-          พิธีมอบรางวัล “อาจารย์ผู้สอนคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น”

-          พิธีมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น”

-          การแข่งขันทำ “ขนมจีนทอดมัน”

-          การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

-          การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-          การแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-          การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-          การประกวดนวัตกรรมของนักศึกษา

-          การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เค้กช๊อกโกแลตหน้านิ่ม”  (2 รอบ เช้า – บ่าย)

-          นิทรรศการวิทยาศาสตร์ของสาขา/คณะและจากหน่วยงานภายนอก

-          การแข่งขันการตอบปัญหาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

-          การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

-          การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-          การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ

-          พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากครู นักเรียน อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวดการแข่งขันและเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะฝ่ายดำเนินการจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้นำประสบการณ์ ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้เป็นอย่างดี  และทางคณะจะได้นำ ข้อเสนอแนะต่างๆ นำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาด ในการดำเนินงานครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้น

.

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2019 เวลา 00:59 น.