คณะวิทย์ฯ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:01 น.

คณะวิทยาศาสตร์และแทคโนโลยีได้เข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL   มี ห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี  นำโดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ ประธานสาขาวิชาเคมี และห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา นำโดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการ นางปริศนา พันธ์งาม ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ระดับปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL  โดย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ปี 2562 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมี สาขาวิชาเคมี และห้องปฏิบัติการไมโครเทคนิค สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โดยในการตรวจประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. ดร.จุฑามาศ โชติพานิช

2. นายพัฒนา เอี่ยมกระสิทธุ์

3. นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์

4. นางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล

5. นางสาวอัญชุลี วัชรมุสิก

และผู้เข้าร่วมการตรวจประเมินได้แก่ คณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาชีววิทยา รวมทั้งพนักงานทำความสะอาด จำนวนทั้งสิ้น 25 คน ทั้งนี้การตรวจประเมินสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เกิดความปลอดภัยต่ออาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ที่มีประสิทธิภาพต่อไป

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:52 น.