สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัย ESPRel พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2018 เวลา 02:23 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาชีววิทยา ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาโมเลกุล ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีตามมาตรฐาน ESPRel

จาก มหาวิทยาลัยมหิดล (ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม COSHEM และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  โดยอาจารย์ ดร.ประดิพันธ์  ทองแถม     ณ อยุธยา เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลในครั้งนี้  เนื่องในงาน A Day of Fire Safety  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  ซึ่งเป็นการมอบรางวัลให้กับห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผ่านการประเมินมาตรฐาน ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM )มหาวิทยาลัยมหิดล  และได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากอาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์ ประธานสาขาวิชาชีววิทยา โดยมีอาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์  จันทะบุรี และอาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ เป็นผู้ดำเนินการหลัก

ในการนี้สาขาวิชาชีววิทยา ตระหนักถึงถึงความปลอดภัยของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ โดยสาขาวิชาให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากโดยได้ดำเนินการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และแต่งตั้งคณะทำงานด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาฯ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ของสาขาวิชาชีววิทยาเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ