บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ผลงานวิจัย ณ เมือง Kiryu ประเทศ ญี่ปุ่น พิมพ์
เขียนโดย ประชุม พันออด   
วันพุธที่ 09 พฤษภาคม 2018 เวลา 08:24 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งส่งเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้สนับสนุนทุนการไปเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อ.ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร

ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในผลงานวิจัยเรื่อง “Comparative molecular field analysis for inhibitory activities of lamellrins against tyrosine kinase” และ อ. ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา ร่วมนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าในผลงานวิจัยเรื่อง “Development of healthy Toddy palm cake by using germinated riceberry flour and nonsugar sweetener” ในงานประชุมวิชาการ International Conference on Technology and Social Science 2018 2th (ICTSS 2018) ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ เมือง Kiryu ประเทศ ญี่ปุ่น