<
>
     

ประชาสัมพันธ์ สไลด์

Please wait while JT SlideShow is loading images...
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับสมัครผู้สนใจ อบรมหลังสูตรระรยะสั้นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 61 รอบ 3
ผลงานวิจัยในปี2557 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 11:19 น.

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแยกโปรโตพลาสต์บัวสายพันธุ์มังคลอุบล 
โดยอาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ

ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากใบสิบสองราศี
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

 

ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่

ชื่อเรื่องงานวิจัย

รายชื่อ
อ.ประจำ

จำนวนเงินวิจัย

รวมเงิน

ภายใน

ภายนอก

1

การผลิตถ่านอัดแท่งจากเปลือกไข่และกะลาตาลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงใน    การหุ้งต้ม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2557

อาจารย์วราภรณ์ บุญเกื้อ

50,000

50,000

2

การพัฒนาสูตรข้าวตูไรซ์เบอรี๋ ของกลุ่มผู้ผลิตข้าวตู จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ธนิดา    ชาญชัย

50,000

50,000

3

พฤกษเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเสมา

อาจารย์ ดร. บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล

100,000

100,000

4

การผลิตลมร้อนด้วยเตาชีวมวลสำหรับกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์ชุมชน

อาจารย์สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

800,000

800,000

5

ชาสมุนไพรต้านออกซิเดชันจากผักพื้นบ้านของไทย

อาจารย์ ดร. บุษราคัม ทรัพย์อุดมผล

200,000

200,000

6

สารพฤกษเคมีและฤทธิ์ด้านมะเร็งของพ์ชในวงศ์ Capparaceae จากเขตพื้นที่ป่าโป่งสลอด

อาจารย์ ดร. พิชิต   สุดตา

300,000

300,000

7

องบค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านการอักเสบของใบข่อยดำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีรนันท์

300,000

300,000

8

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองของชุมชนกระเหรี่ยงชายแดนไทย-พม่า จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์อารี น้อยสำราญ

700,000

700,000

9

การพัฒนาแก้วบิสมัทบอโรวิลิเกตที่เติม Nd3+และEr3+สำหรับประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเปล่งแส่งย่านอินฟาเรด

อาจารย์ ดร. สุวัฒน์ รักพาณิชย์

489,376

489,376

งานวิจัยบทความที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ปี 2557

ลำดับที่

ชื่องานวิจัย/
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของงานวิจัย/
งานสร้างสรรค์

ชื่อวารสาร/สิ่งพิมพ์ที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่

ประเภท

1

ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการแยกโปรโต

พลาสต์บัวสายพันธุ์มังคลอุบล

อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

2

ฤทธิ์ทางชีวภาพและการตรวจสารพฤกษเคมีเบื้องต้นจากใบสิบสองราศี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

3

สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกระดาษจากใยตาล

อาจารย์สุธิดา ทองคำ

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

4

บทเรียนออนไลน์ร่วมกับเครือข่ายสังคม วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์วริยา เย็นเปิง

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

5

ฤทธิ์ต้านมะเร็ง ฤทธิ์ต้านเชื้อ H.pylori และสารไตรเทอร์พีนบางชนิด จากดอกคราดหัวแหวน

อาจารย์ ดร. พิชิต สุดตา

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

6

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารท

อาจารย์อารี น้อยสำราญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

7

ผลการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในลูกตาลอ่อนของสารสกัดแตงกวา

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

8

ผลของปริมาณมอลทิทอลที่มีต่อคุณภาพของคุกกี้น้ำตาลต่ำ

อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

9

การออกแบบบทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

10

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ลำดับและอนุกรมสำหรับนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

11

การพัฒนาและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อบทเรียนออนไลน์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ

อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่นวัตกรรม ครั้งที่ 1 วันที่ 5-6 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

12

Antimicr obial Activites of Mushrooms at Parau watefull,Kaeng Krachan National Park,Phetchaburi Province

อาจารย์ ดร. บุษราคัม สิงค์ชัย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Innovation in Education วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

13

Consumer Acceptance for Low Glycemic index Thai Rice Cake

อาจารย์ ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Innovation in Education วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

14

Consumer Acceptance for Germinated Brown Rice Cookie

อาจารย์ ดร. สุคนธา สุคนธ์ธารา

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd International Conference on Innovation in Education วันที่ 16-18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

15

Drying kinetics and properties of seafood in Phetchaburi province,Thailand.

อาจารย์วริษา ปานเจริญ

ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th International Academic Conference of Phetchaburi Rajabhat University to Sustainable Thailand วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

16

การพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

17

การพัฒนาสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์วริยา เย็นเปิง

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

18

การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนสมาร์ทโฟน เรื่องลักษณะของสิ่งต่างๆ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

อาจารย์วริยา เย็นเปิง

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ

19

ผลของออกซินและไซโตไคนินต่อการเติบโตและเจริญของต้นอ่อนเอื้องเงินหลวงในสภาพปลอดเชื้อ

อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากลครั้งที่ 9 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

20

ผลของแสงต่อการงอกของเมล็ดและพัฒนาการของต้นอ่อนเอื้องจำปา

อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย พฤกษศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่สากลครั้งที่ 9 วันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

21

การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรชายฝังทะเลของจังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์ ดร. ณรงค์ วงษ์พานิช

วารสารสังคมศาสตร์ ปีที 4 ฉบับที  1 มกราคม มิถุนายน 2558

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานคะแนนมูล TCI กลุ่มที 2

22

Physical, Opical and Luminescence Properties of ER3+ doped Bismuth Borosilicate Glasses

อาจารย์สุนันทศักดิ ระวังวงศ์

การประชุม 2nd International conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPA2015)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

23

การศึกษาความเหมาะสมทีจะนำวัสดุเหลือใช้จากตาลโตนดไปเป็นวัสดุเชื้อเพลิงชีวมวล

อาจารย์สุนันทศักดิ ระวังวงศ์

การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

การประชุมวิชาการระดับชาติ

24

การศึกษาการดำเนินงานศูนย์จำแนกคัดกรองและศูนย์ข้อมูลติดตาม และประสานความช่วยเหลือด้าน Demand

อาจารย์ณปภา หอมหวล

สำนักงาน ป.ป.ส.

ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

25

รูปแบบการพับกระดาษทรงสามมิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร

วารสาร The Fold ของเว็บไซต์ OrigamiUSA สหรัฐอเมริกา

งานสร้างสรรค์ที่ได้ร้บการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

26

การใช้ไอซีทีจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการตามแนว Constructionism เรื่องความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชาระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม ชันปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อาจารย์กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

เว็บไซต์ Princess-it.org/pblcontest

งานสร้างสรรค์ที่ได้ร้บการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

27

ความสัมพันธ์ของปัจจัยสิงแวดล้อมและความหนาแน่นของหอยปากเป็ด ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม

อาจารย์ ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ

28

การใช้ประโยชน์ของพืชพรรณในตำบลเขาเจ้า อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์ ดร. ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ

29

ความหลากหลายของเห็ดป่า บริเวณน้ำตกป่าละอู อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ

การประชุมวิชาการระดับชาติ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 12:47 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้418
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1088
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14067
mod_vvisit_counterเดือนนี้37406
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1764347

Who's Online

เรามี 91 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ

ข่าวงานราชการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready