การบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ พิมพ์
วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2012 เวลา 07:34 น.

การบริการตรวจวิเคราะห์

รายการที่วิเคราะห์ วิธีวิเคราะห์ ค่าบริการ (บาท)
การวิเคราะห์ทางเคมี

ความเป็นกรด – ด่าง (pH) pH meter 50
สภาพการนำไฟฟ้า (Conductivity ) Conductivity meter Mothod 50
ความเค็ม Salinity meter Mothod 50
ความขุ่น Turbidity meter Mothod 100
TKN Kjeldahl Method 500
แอมโมเนียไนโตรเจน Nesslerization Method 400
DO Azide Modification Mothod 200
BOD Dilution & Azide Modification Mothod 400
COD Close reflux Method 500
ของแข็งทั้งหมด ( TS ) ทำให้แห้งที่ 103-105 องศาเซลเซียล 150
ของแข็งละลายน้ำ ( TDS ) ทำให้แห้งที่ 103-105 องศาเซลเซียล 150
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ( TSS ) ทำให้แห้งที่ 103-105 องศาเซลเซียล 200
ฟอสฟอรัส Vanadomolybdophosphoric acid Method 400
ออร์โธฟอสเฟต Ascorbic acid Method 400
น้ำมัน & ไขมัน Soxhlet Method 400
ไนเตรท-ไนโตรเจน Brucine Method 500
แคดเมียม AAS Method 500
โครเมียม AAS Method 500
ตะกั่ว AAS Method 500
วิเคราะห์ดิน

อินทรียวัตถ ุ Walkley & Black method 400
ฟอสฟอรัสทั้งหมด Bray II 400
โพแทสเซียมทั้งหมด NH4OAc pH7 & AAS 400
ไนโตรเจนทั้งหมด Kjeldahl Method 400
วิเคราะห์ปุ๋ย


ไนโตรเจนทั้งหมด ( Total Nitrogen ) Kjeldahl Method 400
ฟอสฟอรัสทั้งหมด ( Total Phosphorus ) Wet digestion spectrophotometer 400
โพแทสเซียม ( ในรูปที่เป็นประโยชน์ได้) ( Available Potassium ) Atomic Absorption Spectrometric Method 400
วิเคราะห์อาหาร

โปรตีน Kjeldahl Method 400
ไขมัน Solvent extraction Method 400
เถ้า Dry Ash method 300
ความชื้น Hot air Oven Method 300
เส้นใย Gravimetric method์ 500
กรดเบนโซอิค์ Compendium of methods for Food Analysis 1,000
กรดซอร์บิค
1,000
สีผสมอาหาร ( สีละ )
1,000
การวิเคราะห์ทางชีววิทยา

Aerobic Plate Count BAMChapter03/2001 400
Yeasts,Molds BAM Chapter18/2001 500
Clostridium perfringens BAM Chapter16/2001 600
Salmonella spp. ISO 6579/2002 800
Staphylococcus aureus BAM Chapter12/2001 800
Bacillus cereus BAM Chapter14/2001 800
E.coli BAM Chapter 4/2002 500
Fecal Coliforms BAM Online , April 2003 500
Total Coliforms Bacteria BAM Online , April 2003 500
อัตราค่าการบริการใช้เครื่องมือของศูนย์วิทยาศาสตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ลำดับที่ รายการเครื่องมือ อัตราการใช้บริการ
(บาท)
1 HPLC ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น Class-vp5 (LC-10Avp) 100/ชม.
2 FT-IR ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น 8400
-สาร KBr และการอัดแผ่น
100 /ชม.
100/ตัวอย่าง
3 AAS ยี่ห้อ Shimadzu รุ่น AA-6200
-สำหรับ flame Air-C2H2
-สำหรับ flame NO2-C2H2
-สำหรับ Hydride generation
150 /ชม.
200 /ชม.
250 /ชม.
4 Spectrophotometer ยี่ห้อ Shimadzu
รุ่น UV1201, UV1240, UV1601
100/ชม.
5 Centrifuge ยี่ห้อ Hettich รุ่น Universal3.2 50/ชม.
6 Micro centrifuge 100 /ชม.
7 Freeze dry system ยี่ห้อ Labconco รุ่น Freezone 4.5 200/ตัวอย่าง
8 Spray drier ยี่ห้อ Lab plant รุ่น SD-05 50/ชม.
9 Protein and Nitrogen Analyzer ยี่ห้อ buchi 100/ตัวอย่าง
10 Hot air oven ยี่ห้อ memmert -กรณีอบหาความชื้นคิดตัวละ 10/ชม. 50/ตัวอย่าง
11 Oven vacuum ยี่ห้อ Hot pack รุ่น 273800 20/ชม.
12 Rotary evaporator ยี่ห้อ buchi 10/ชม.
13 Soxhlet extraction unit ยี่ห้อ buchi รุ่นB-811 30/ชม.
14 ตู้บ่ม Incubator 150/ ครั้ง
หมายเหตุ
1. เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
2. อัตราการใช้เครื่องมือไม่รวมค่าการแตกหัก เสียหาย ของเครื่อง และเครื่องแก้วที่ใช้
3. อัตราดังกล่าวไม่รวมสารเคมี (ผู้ใช้เครื่องมือต้องนำสารเคมีมาเอง )

สอบถามเพิ่มที่: ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โทร:032493273 ต่อ 302 หรือ 103 โทรสาร 032-493273
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2015 เวลา 06:14 น.