จำนวนนักศึกษาภายในคณะปี 2552 พิมพ์

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2552

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่

สาขาวิชา

ระยะเวลา

การศึกษา

ปีที่ 1

2552

ปีที่ 2

2551

ปีที่ 3

2550

ปีที่ 4

2549

รวม

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

1

คณิตศาสตร์และระบบสารสนเทศ (วท.บ.)

4 ปี

9

9

2

คหกรรมศาสตร์ (วท.บ.)

4 ปี

13

16

29

3

เคมี (วท.บ.)

4 ปี

2

3

11

5

21

4

ชีววิทยาประยุกต์ (วท.บ.)

4 ปี

4

3

4

11

5

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

4 ปี

7

3

9

5

24

6

วิทยาศาสตร์อาหารประยุกต์และการบริการ (วท.บ.)

4 ปี

12

19

31

7

สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.)

4 ปี

64

54

46

38

202

8

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (ค.บ.)

5 ปี

47

27

13

87

9

เคมี (ค.บ.)

5 ปี

7

1

8

10

ชีววิทยา (ค.บ.)

5 ปี

34

8

3

45

11

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค.บ.)

5 ปี

17

12

9

38

รวม

194

130

104

77

505

*

วิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)

4 ปี

27

31

19

37

114


* หมายเหตุ
สาขาวิชาที่ย้ายไปอยู่คณะครุศาสตร์ ในภาคการศึกษา 2 / 2552

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:37 น.