<
>
     
จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2555 PDF พิมพ์ อีเมล
วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 10:37 น.

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 1/2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ สาขาวิชา ระยะเวลาการศึกษา ปีที่ 1 2555 ปีที่ 2 2554 ปีที่ 3 2553 ปีที่ 4 2552 ปีที่ 5 2551 รวมทั้งสาขา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
(วท.บ.)
1. ชีววิทยาประยุกต์ 4 ปี - - - 3 - 3
2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 4 ปี - - - 5 - 5
3. อาหารและโภชนาการประยุกต์ 4 ปี 32 16 15 7 - 70
4. สาธารณสุขศาสตร์ 4 ปี 75 53 68 55 - 251
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
(ค.บ.)
5. คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
5 ปี 123 100 85 31 24 363
6. เคมี 5 ปี 38 24 19 8 2 91
7. ชีววิทยา 5 ปี 62 61 65 33 5 226
8. วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 5 ปี 41 39 30 13 11 134
หลักสูตรแพทย์แผนไทย
(พท.บ.)
9. การแพทย์แผนไทย 4 ปี 34 - - - - 34
รวมทุกชั้นปี 405 293 282 155 42 1,177

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 03 กรกฏาคม 2012 เวลา 11:12 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready