<
>
     
จำนวนนักศึกษา 2554 PDF พิมพ์ อีเมล

จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2554
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่

สาขาวิชา

ระยะเวลา

การศึกษา

ปีที่ 1

2554

ปีที่ 2

2553

ปีที่ 3

2552

ปีที่ 4

2551

ปีที่ 5

2550

รวมทุกสาขา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

1

สาธารณสุขศาสตร์

4 ปี

66

74

56

53

-

249

2

อาหารและโภชนาการประยุกต์

4 ปี

20 -

-

-

20

20

3

เคมี

4 ปี

-

-

-

3

-

3

4

ชีววิทยาประยุกต์

4 ปี

-

-

4

2

-

6

5

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

4 ปี

-

-

3

2

- 24

6

วิทยาศาตร์อาหารประยุกต์และการบริการ

4 ปี

-

16

9

16

- 41

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

7

คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

5 ปี

144

64

36

28

16

288

8

เคมี

5 ปี

28

21

7

2

-

58

9

ชีววิทยา

5 ปี

63

68

33 5

3

172

10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 ปี

49

38

13

11

10

121

รวมทุกชั้นปี

370

281

161 122 29 963

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 54 จากรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 15 มิ.ย. 54

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:40 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ 032-708618 โทรสาร 032-708661
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready