ประกาศเกณฑ์สมัครนักศึกษาเรียนดี-คุณธรรมเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
วันพุธที่ 03 เมษายน 2013 เวลา 10:04 น.


ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล
“วิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556”

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณธรรมและมีผลการเรียนดีเด่น ครั้งที่ 1/2556วันที่ 6 มีนาคม 2556 ได้พิจารณาเกณฑ์การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัล “วิทยาศาสตร์เยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556” ซึ่งจะจัดให้มีการรับรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 (ส่วนภูมิภาค) โดยได้กำหนดเกณฑ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังต่อไปนี้

1. เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 4 – 5 และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

2. เกณฑ์คุณสมบัติด้านพฤติกรรม แบ่งเป็น

    2.1 พฤติกรรมพื้นฐาน (ต่อตนเอง) ดังนี้
- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
- แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- มีความซื่อสัตย์ กตัญญู
- มีพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
- มีการวางตัวอย่างเหมาะสมกับเพศตรงข้าม
- ไม่ประพฤติตนผิดจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม
- รู้จักประหยัด และรู้คุณค่าของเงิน
- รู้จักแก้ปัญหาด้วยหลักเหตุและผล
- มีสุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด
- มีความจงรักภักดีและเลื่อมใสศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
- เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
    2.2 พฤติกรรมพื้นฐาน (ต่อส่วนรวม) ดังนี้
    - มีจิตสาธารณะ
    - สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
    - เป็นที่ยอมรับของสังคม

3. เขียนบรรยายพฤติกรรมด้วยลายมือของนักศึกษา อย่างน้อย 1 หน้ากระดาษ A4 ในประเด็น แรงบันดาลใจในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข การแก้ปัญหาชีวิตด้วยสติปัญญา การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และคุณสมบัติหรือพฤติกรรมเด่นของนักศึกษาที่คาดว่าคณะกรรมการจะพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้

4. การสมัครรับการคัดเลือก นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานผลการเรียน และเกียรติบัตรหรือรางวัลต่างๆ ที่เคยได้รับ รวมถึงในแบบฟอร์มการสมัครต้องให้อาจารย์ประธานสาขาของนักศึกษาเป็นผู้รับรองความประพฤติ โดยผ่านการประชุมของอาจารย์ในสาขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นักศึกษาสามารถรับแบบฟอร์มการสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเวบไซต์ของคณะ ที่ www.sci.pbru.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 21 มิถุนายน 2556 โดยนักศึกษาต้องมายื่นใบสมัครพร้อมลงลายมือชื่อด้วยตนเองที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะเท่านั้น

 

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม 2556

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

|Down Load ประกาศ | แบบฟอร์มใบสมัคร |

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2013 เวลา 03:50 น.
 

คณบดี

อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

หน่วยงานภายในคณะ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ความพอใจการเยี่ยมชมเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้239
mod_vvisit_counterเมื่อวาน647
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2702
mod_vvisit_counterเดือนนี้13187
mod_vvisit_counterจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด1481768

Who's Online

เรามี 326 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Login

เข้าสู่ระบบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์/โทรสาร 032493266
e-mail: sci@mail.pbru.ac.th
ipv6 ready